Tôi có thể thanh toán học phí trực tiếp cho giáo viên không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Không. Mọi thanh toán phải được thông qua Học Gì Đây?

Là một phần trong dịch vụ của Học Gì Đây?, chúng tôi quản lý mọi công việc thanh toán và sắp xếp lịch học cho giáo viên. Điều này bao gồm gói thanh toán các buổi học đầu tiên, cũng như mọi thanh toán học phí tiếp theo. Theo Điều khoản sử dụng và chính sách của chúng tôi, mọi buổi học phải được thanh toán trước thông qua Học Gì Đây?

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar