Tôi có thể quyết định mình sẽ nhận học viên nào không?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Bạn có toàn quyền quyết định về học viên mà mình sẽ giảng dạy.

 

Bạn luôn là người có quyền quyết định cuối cùng về người bạn sẽ làm việc cùng và học viên nào bạn sẽ nhận. Để đảm bảo chúng tôi kết nối được học viên phù hợp với bạn, hãy chắc rằng bạn đã chỉ rõ trong hồ sơ về đối tượng bạn muốn dạy (ví dụ: người lớn hay trẻ em?), độ tuổi ưa thích, cũng như trình độ mà bạn có thể dạy.

 

Nếu vì một số lí do nào đó mà chúng tôi kết nối bạn với một học viên không phù hợp, bạn có thể chọn từ chối học viên đó, nhưng hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức để nhanh chóng tìm được cho học viên đó một giáo viên mới.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar