Tôi phải làm gì nếu không thể đáp ứng nhu cầu về lịch học của học viên mới?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Xin hãy hợp tác trực tiếp với học viên và tìm ra lịch học mới phù hợp cho cả đôi bên. Sau đó hãy báo lại cho chúng tôi về việc đổi lịch học.

 

Nếu bạn không thể đồng thuận về lịch học, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để có thể tìm cho học viên một giáo viên mới.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar