Tôi có thể hủy buổi học bằng cách nào?

Cập nhật lần cuối: 03-10-2018


Nếu bạn muốn hủy buổi học hoặc đổi lịch học, hãy thông báo trực tiếp với giáo viên trước ít nhất 4h.

Tại Học Gì Đây?, chúng tôi khuyến khích học viên và giáo viên tự thống nhất lịch học hợp lý cho cả đôi bên. Chỉ có một nguyên tắc: giáo viên của bạn cần được thông báo trước ít nhất 4h nếu bạn muốn thay đổi lịch học. Chúng tôi khuyến khích bạn gọi điện trực tiếp cho giáo viên để thông báo, trong trường hợp bạn gửi tin nhắn, bạn cần phải có được xác nhận đã nhận được tin nhắn của giáo viên trước ít nhất 4h cho đến buổi học tiếp theo.

Bạn cần thông báo cho giáo viên ít nhất 4h nếu bạn phải hủy hoặc đổi lịch của 1 buổi học. Quên thông báo sẽ dẫn đến việc buổi học của bạn sẽ vẫn bị tính học phí, trừ những lý do bất khả kháng, ngoài dự đoán và không thể thông báo trước. Buổi học bị bỏ lỡ này sẽ không thể đổi lại lịch, nghĩa là học phí cho buổi học đó sẽ không thể dùng tiếp và không thể hoàn trả.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar