Hướng dẫn học viên là gì?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Tại Học Gì Đây?, chúng tôi khuyến khích cả học viên và giáo viên tuân theo những hướng dẫn nhất định. Những hướng dẫn này bổ sung cho Điều khoản sử dụng và là điều kiện để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu là học viên, bạn được yêu cầu:

  • Trả trước các buổi học.
  • Hiểu và tuân theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi.
  • Sắp xếp lịch học trực tiếp với giáo viên của bạn.
  • Hiểu và tuân theo quy tắc đổi lịch học/hủy buổi học của chúng tôi.
  • Làm việc trực tiếp với Học Gì Đây? để đổi giáo viên.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar