Điều gì sẽ xảy ra nếu giáo viên của tôi không thể đến dạy một buổi học?

Cập nhật lần cuối: 11-11-2017


Buổi học đó sẽ được tính là chưa diễn ra và sẽ không tính học phí. Bạn sẽ không bao giờ bị trừ số học phí đã đóng trước nếu giáo viên không thể đến dạy.

Những trang có thể bạn muốn xem:

Trang chủ Bài viết Tìm giáo viên piano Tìm giáo viên guitar