ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG HỌC GÌ ĐÂY?

Chào mừng bạn đến Hocgiday.com ( “Trang web”), một thị trường trực tuyến được thực hiện bởi Tổ chức Học Gì Đây? – Đại diện là Phạm Tùng Bách, số thẻ căn cước: 001095009010, số điện thoại 094 485 2366 (sau đây “chúng tôi”, “của chúng tôi” hoặc “Học Gì Đây?”) kết nối Học sinh ( “Học sinh”) với một mạng lưới độc lập cung cấp người hướng dẫn (sau đây gọi “Nhà cung cấp”). Điều khoản sử dụng ( “Thoả thuận”) ràng buộc bạn hoặc một tổ chức bạn đại diện ( “bạn”) với các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây khi bạn sử dụng hoặc truy cập vào Website hoặc bất kỳ phần mềm, ứng dụng, các trang web nào, môn học, sản phẩm, công cụ và các dịch vụ khác của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Nếu bạn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đọc, tuân thủ và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn phản đối bất kỳ điều gì trong Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Thỏa thuận này là một hợp đồng điện tử đó đưa ra các điều khoản ràng buộc về mặt pháp lý của việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hay không, bạn đăng ký như là một “Học sinh” hoặc “Nhà cung cấp” (mỗi có thể được gọi là một “thành viên“). Thỏa thuận này bao gồm, các chính sách cho Học sinh và cho Nhà cung cấp, chính sách thanh toán và bất kỳ điều khoản tiếp tục sử dụng cho các dịch vụ của chúng tôi, tất cả được kết hợp trong tài liệu tham khảo. Thỏa thuận này có thể được sửa đổi theo thời gian, những sửa đổi có hiệu lực khi được cung cấp bằng văn bản hoặc khi đăng tải trong dịch vụ của chúng tôi. Một số phần của dịch vụ của chúng tôi có thể có các điều khoản và điều kiện khác được đăng hoặc có thể yêu cầu bạn phải đồng ý và chấp điều khoản và điều kiện bổ sung. Nếu có một sự xung đột giữa Thỏa thuận này với các điều khoản và điều kiện hoạt động trong một khu vực cụ thể hoặc trong khu vực dịch vụ của chúng tôi, các điều khoản và điều kiện sau sẽ được ưu tiên đối với việc sử dụng hoặc truy cập của bạn vào dịch vụ cụ thể đó, nhưng Thỏa thuận này vẫn sẽ được áp dụng với mối quan hệ pháp lý của chúng tôi. Bạn có quyền nhận Thỏa thuận này theo hình thức phi điện tử, hoặc trước hoặc sau khi bạn ký Thỏa thuận điện tử, bằng cách gửi một văn bản đề nghị và và gửi đến: văn phòng Học Gì Đây?, số 50A Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam .

2. ĐỘ TIN CẬY

Bất kỳ lượt truy cập hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi bởi bất kỳ ai dưới tuổi trưởng thành cũng đều bị nghiêm cấm và đòi hỏi phải có sự đồng ý Thỏa thuận này của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đại diện và bảo đảm với chúng ta rằng bạn là một trong hai người lớn hợp pháp hay, nếu dưới tuổi trưởng thành, đã có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đại diện cho một công ty hoặc một thực thể pháp lý khác, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có quyền ràng buộc với công ty đó hoặc pháp nhân khác của Thỏa thuận này. Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn có quyền, quyền hạn và năng lực để tham gia vào Thỏa thuận này và tuân theo tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này.

3. HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ

Chúng tôi là một thị trường trực tuyến cho Học sinh và một mạng lưới các nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Chúng tôi không phê duyệt hoặc thuê các Nhà cung cấp cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự tương tác giữa các Nhà cung cấp và các Học sinh của mình hoặc giữa các thành viên. Dịch vụ của chúng tôi là riêng biệt và khác biệt so với dịch vụ của Nhà cung cấp.

Đối với Nhà cung cấp, chúng tôi đưa đến những sản phẩm tổ chức khác nhau để hỗ trợ công việc hướng dẫn bao gồm tiếp thị, lập kế hoạch, thanh toán và các công cụ truyền thông. Nhà cung cấp cũng có thể áp dụng để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nơi Học sinh tiềm năng có thể nhận xét hồ sơ của họ, giao tiếp với các Nhà cung cấp cũng như đặt lịch và trả tiền cho các bài học và các dịch vụ phụ trợ khác (gọi là một “Dịch vụ HGĐ”).

Đối với Học sinh, chúng tôi cung cấp một thị trường cho việc tìm một mạng lưới các Nhà cung cấp độc lập, lịch bài học và các dịch vụ phụ trợ khác. Người dùng có thể xem lại Dịch vụ HGĐ với tư cách một người sử dụng không đăng ký các dịch vụ của chúng tôi; Tuy nhiên, nếu bạn muốn đặt một bài học với tư cách một Học sinh, để tạo một Dịch vụ HGĐ với tư cách một Nhà cung cấp, sử dụng các công cụ lưu trữ hoặc sử dụng những dịch vụ nhất định, trước tiên bạn phải đăng ký trở thành một thành viên.

Theo thời gian, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ mới hoặc tạm thời, chẳng hạn như trên nhu cầu dạy kèm, học nhóm hoặc các lớp học và các sản phẩm khác, môn học và các dịch vụ có thể có hoặc không giới hạn cho các Thành viên. Chúng tôi có quyền giới hạn bất kỳ dịch vụ nào cho chỉ các thành viên và ngưng bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Nếu một Nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào bị ngưng hoặc không có sẵn, chúng tôi có quyền để cung cấp Nhà cung cấp, sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế.

4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

Bạn có thể sử dụng một số dịch vụ của chúng tôi mà không cần chi trả trực tiếp. Tuy nhiên, để truy cập các tính năng và dịch vụ bổ sung, bao gồm khả năng đặt hoặc quản lý các bài học, bạn phải đăng ký trở thành một thành viên. Để trở thành một thành viên, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình đăng ký và cập nhật các thông tin đó để giữ nó chính xác và đầy đủ trong suốt thờ gian bạn sử dụng Dịch vụ. Một thành viên có thể không có nhiều hơn một tài khoản Học Gì Đây? hoạt động. Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản Học Gì Đây? của bạn và truy cập của bạn đến dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào.

A. HỌC SINH.

Là một Học sinh, bạn sẽ có khả năng đặt và trả tiền cho các bài học, giao tiếp với các Nhà cung cấp, truy cập tài liệu trợ giúp và sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác được cung cấp cho Học sinh. Là một Học sinh bạn phải liên tục thực hiện theo Thỏa thuận này và Chính sách Học sinh đặt ra sau đây. điều khoản của dịch vụ bổ sung có thể được chứa trong tài khoản Học sinh của bạn.

B. NHÀ CUNG CẤP.

Bạn phải ít nhất mười tám (18) tuổi để trở thành một Nhà cung cấp. Là một Nhà cung cấp, bạn sẽ có quyền truy cập vào các công cụ cho phép bạn quản lý tiếp thị, lập kế hoạch, thanh toán và thông tin liên lạc và các công cụ khác được chúng tôi cung cấp. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội để đăng ký một Dịch vụ HGĐ. Chấp nhận cho Dịch vụ HGĐ là theo quyết định của chúng tôi và chúng tôi có thể loại bỏ Dịch vụ HGĐ từ các dịch vụ của chúng tôi tại bất kỳ thời gian nào vì bất kỳ lý do nào. Bất kỳ Dịch vụ HGĐ nào bạn đăng không được, thứ nhất, vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào bạn đã chấp nhận với bất cứ ai, kể cả Thỏa thuận này; và, thứ hai, phải có thông tin chính xác và đầy đủ. Nếu bạn được chấp nhận và Dịch vụ HGĐ của bạn được trình bày trong dịch vụ của chúng tôi, bạn phải liên tục thực hiện theo Thỏa thuận này và Chính sách nhà cung cấp đặt ra ở đây. Bất kỳ Nhà cung cấp nào chấp nhận đặt lịch qua dịch vụ của chúng tôi phải tôn trọng các điều khoản và điều kiện của các Dịch vụ HGĐ, Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách Nhà cung cấp khác của chúng tôi có hiệu lực tại thời điểm đặt lịch. Là Nhà cung cấp, bạn sẽ được yêu cầu nhận tin nhắn thông qua văn bản / SMS và có thể phải chịu chi phí từ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Điều khoản và điều kiện của dịch vụ bổ sung có thể được chứa trong tài khoản Nhà cung cấp của bạn.

C. HỢP ĐỒNG ĐỘC LẬP.

Dịch vụ của chúng tôi là riêng biệt và khác biệt so với các dịch vụ của Nhà cung cấp. Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp không phải là nhân viên hoặc quản lý của Học Gì Đây? mà là các nhà thầu độc lập, người điều hành một doanh nghiệp riêng biệt và khác biệt từ Học Gì Đây?. Như vậy, chúng tôi không xác nhận hoặc kiểm soát các Nhà cung cấp, cách thức hay phương thức phục vụ cho bạn, không kiểm soát mối quan hệ làm việc của bạn với các thành viên cung cấp và không đảm bảo an toàn của bạn hoặc các dịch vụ của bất kỳ Thành viên cung cấp. Chúng tôi kêu gọi tất cả người sử dụng dịch vụ của chúng tôi có trách nhiệm và cẩn thận về việc họ sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ giao dịch nhập vào như là kết quả của dịch vụ và các tương tác của chúng tôi với các thành viên.

D. PHỦ NHẬN CHUNG.

Chúng tôi từ chối tất cả, và không chịu trách nhiệm cho việc thẩm định, xác minh tính chính xác, phù hợp, tính trung thực và tính xác thực của bất kỳ thông tin chứa đựng trong Dịch vụ HGĐ hoặc bất kỳ thông tin được đăng tải hoặc cung cấp bởi một thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo sự tuân thủ của một Thành viên với bất kỳ luật, quy tắc và các quy định thích hợp nào cũng như với Thoả thuận này. Chúng tôi không kiểm tra các địa điểm các nhà cung cấp tuyên bố hướng dẫn học sinh. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hành vi, trực tuyến hay ngoại tuyến, của những người dùng dịch vụ của chúng tôi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hay bất kỳ nhân viên, cán bộ, đại lý, các nhà quảng cáo hoặc các chi nhánh của chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm cả thương vong do việc sử dụng của bất kỳ ai của trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, bất kỳ nội dung được đăng trên trang Web hay truyền cho các thành viên, hoặc bất kỳ sự tương tác giữa người sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Chúng tôi không thể đảm bảo và không hứa hẹn bất kỳ kết quả cụ thể nào trong việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Một số dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu học sinh phải có một máy tính và kết nối internet ổn định và đáng tin cậy. Chúng tôi không cung cấp hoàn lại tiền cho lỗi kỹ thuật, mất điện hoặc kết nối Internet không đáng tin cậy ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các liên kết đến các trang web của bên thứ ba ( “Trang web bên thứ 3”), trực tiếp hoặc thông qua các Nhà cung cấp. Chúng tôi không xác nhận bất kỳ của các trang web của bên thứ ba và không kiểm soát chúng. Theo đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến Trang web bên thứ 3. Bạn cần phải thực hiện các bước thích hợp để xác định xem truy cập vào một trang web của bên thứ ba có là thích hợp, và để bảo vệ thông tin và quyền riêng tư cá nhân của bạn trên những trang đó.

Chúng tôi không thể đảm bảo độ tuổi tối thiểu được yêu cầu của mối thành viên, chúng ta cũng không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung, thông tin liên lạc hoặc các sử dụng khác hoặc truy cập các dịch vụ của chúng tôi bởi những người dưới tuổi thành niên khi vi phạm Hợp đồng này. Ngoài ra, nó có thể là các Thành viên khác hoặc người dùng (bao gồm cả người dùng trái phép, hoặc “tin tặc”) có thể gửi hoặc chuyển các thông tin xúc phạm hoặc khiêu dâm qua dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể vô tình tiếp xúc với những thông tin xúc phạm và khiêu dâm đó. Những người khác cũng có thể có được thông tin cá nhân của bạn qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, và rằng người nhận có thể sử dụng thông tin đó để quấy rối hoặc làm tổn thương bạn.. Vui lòng cẩn thận chọn loại thông tin mà bạn đăng trên trang Web hay phát hành cho người khác qua Dịch vụ của chúng tôi. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM, BẤT KỂ HÌNH THỨC HÀNH ĐỘNG, CHO HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT CỦA THÀNH VIÊN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC (BAO GỒM NGƯỜI DÙNG TRÁI PHÉP), CHO DÙ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT ĐÓ XẢY RA TRONG VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÁC.

E. TỪ CHỐI BẢO HÀNH.

WEBSITE, NỘI DUNG, NỘI DUNG ĐƯỢC ĐỆ TRÌNH, CÁC KHÓA HỌC VÀ THÔNG TIN KHÁC CÓ SẴN CỦA CHÚNG TÔI HOẶC QUA SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ VẬY”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO, VÀ ĐẾN MỌI KHÍA CẠNH THEO PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM ĐÓ, TƯỜNG MINH HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN TẠI BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TÍNH KHÔNG VI PHẠM, TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH TỰ DO LỖI, TÍNH PHÙ HỢP VỚI NỘI DUNG, HOẶC TÍNH CÓ SẴN.

F. QUY TẮC ỨNG XỬ.

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn đồng ý không:

5. ĐỊNH GIÁ.

Hoc phí được căn cứ vào thời điểm thanh toán cho số lượng bài học học sinh mua. Học phí khác nhau tùy theo Nhà cung cấp và loại bài học và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Học sinh và Nhà cung cấp có nghĩa vụ tôn trọng học phí được thành lập tại thời điểm thanh toán. Xem thêm chính sách Các điều khoản và điều kiện định giá bổ sung được chứa trong tài khoản Thành viên và Nhà cung cấp và trong thư điện tử từ Học Gì Đây?. Chúng tôi không hoàn tiền cho các hành vi vi phạm Thỏa thuận này hoặc cho lỗi kỹ thuật, mất điện hoặc kết nối Internet không đáng tin cậy ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

6. ĐIỀU KHOẢN

Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực và hiệu quả khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và / hoặc là một Thành viên. Bạn có thể chấm dứt quyền thành viên của bạn bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, bằng cách gọi cho chúng tôi tại số điện thoại 094 485 23 66, hoặc bằng cách gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt đến văn phòng Học Gì Đây?, số 50A Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Để giúp chúng tôi phân tích và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một lý do hủy bỏ. Chúng tôi có thể chấm dứt quyền thành viên và / hoặc quyền đăng ký của bạn bất cứ lúc nào thông qua thông báo đến địa chỉ thư điện tử của bạn bạn cung cấp. Nếu chúng tôi chấm dứt thành viên của bạn bởi vì bạn đã vi phạm Thỏa thuận này, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn lại phí không sử dụng. Tất cả các quyết định liên quan đến việc chấm dứt tài khoản được thực hiện theo ý của chúng tôi. Chúng tôi không có nghĩa vụ thông báo trước khi chấm dứt thành viên của bạn. Chúng tôi không được phép, và có thể bị cấm, tiết lộ lý do chấm dứt tài khoản của bạn.

7. CHỐNG LỪA ĐẢO

Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và hai năm sau đó, không Thành viên nào được phép, trực tiếp hay gián tiếp, phá vỡ, bắt đầu, gạ gẫm, thương lượng, ký kết hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch kinh doanh với bất kỳ Thành viên nào được chúng tôi giới thiệu thông qua dịch vụ của chúng tôi mà không cần sự đồng ý của chúng tôi. Trong trường hợp gian lận này, những Thành viên đó đồng ý và đảm bảo rằng họ sẽ phải trả một khoản tiền phạt quy phạm pháp luật bằng lượng tiền hoa hồng hoặc khoản phí chúng tôi phát hiện ra trong những giao dịch như vậy, trong trường hợp Thành viên không vi phạm quyền của chúng tôi theo Thỏa thuận này.

8. CHỐNG SỬ DỤNG TRÁI PHÉP

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi chỉ được dưới sự cho phép của chúng tôi, mà có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào, vì bất cứ lý do, tuỳ ý của chúng tôi. Việc sử dụng bất hợp pháp và / hoặc trái phép các dịch vụ của chúng tôi có thể bị truy tố hình sự.

9. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

Bạn chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn không được tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào và sẽ tự mình chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động nào dưới tài khoản Học Gì Đây? của bạn, dù bạn có hoặc không có thẩm quyền hoạt động hay hành động như vậy. Bạn đồng ý:

TƯƠNG TÁC CỦA BẠN VỚI THÀNH VIÊN KHÁC VÀ GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI

KHÔNG THÀNH VIÊN NÀO BĂT BUỘC PHẢI GẶP MẶT OFFLINE VỚI THÀNH VIÊN KHÁC. BẠN ĐỒNG Ý THẬN TRỌNG TRONG TẤT CẢ TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI. BẠN HIỂU RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, TƯỜNG MINH HAY NGỤ Ý, VỀ KINH NGHIỆM CỦA BẠN VỚI CÁC THÀNH VIÊN BẠN GẶP QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

HỌC GÌ ĐÂY? VÀ NHÂN VIÊN, CŨNG NHƯ QUẢN LÝ CỦA HỌC GÌ ĐÂY? ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO, DÙ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, THIỆT HẠI CHUNG, ĐẶC BIỆT, THIỆT HẠI ĐƯỢC ĐỀN BÙ, DO HẬU QUẢ, VÀ THIỆT HẠI BẤT NGỜ, BAO GỒM MẤT LỢI NHUẬN, PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT NÀO CỦA BẠN, HỌC GÌ ĐÂY? VÀ CÁC NHÂN VIÊN, QUẢN LÝ CỦA HỌC GÌ ĐÂY? HOẶC DỊCH VỤ ĐIỀU TRA BÊN THỨ 3 CỦA CHÚNG TÔI, BẤT CỨ THÀNH VIÊN NÀO HAY BẤT CỨ AI KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC WEBSITE, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THƯƠNG TÍCH TÂN THỂ, ĐAU ĐỚN TINH THẦN HOẶC BẤT CỨ THIỆT HẠI KHÁC DO GIAO TIẾP HOẶC GẶP MẶT VỚI NGƯỜI DÙNG KHÁC CỦA DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI HOẶC VỚI NHỮNG NGƯỜI BẠN GẶP QUA CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

10. DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ và hướng dẫn thông qua các đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi. Những cú điện thoại giữa bạn và người đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi có thể được ghi với mục đích đảm bảo chất lượng. Nếu chúng ta cảm thấy rằng hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi hoặc các nhân viên khác là bất cứ lúc nào đe dọa hoặc tấn công, chúng tôi có quyền chấm dứt ngay thành viên của bạn và bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản hoàn lại phí thuê bao không sử dụng.

11. CÁC THAY ĐỔI ĐẾN DỊCH VỤ

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ của chúng tôi tạm thời hoặc vĩnh viễn tại bất kỳ lúc nào mà không có thông báo. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng dịch vụ của chúng tôi. Các thông báo về thay đổi dịch vụ của chúng tôi sẽ được gửi tới các bạn dưới dạng tin nhắn nhanh SMS.

12. TRANH CHẤP GIỮA CÁC THÀNH VIÊN

Bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm đối với tương tác của bạn với các Thành viên khác. Chúng tôi có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát các tranh chấp giữa bạn và các Thành viên khác.

13. QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ GIAO TIẾP

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật. Khi bạn trở thành Thành viên, bạn đã đồng ý nhận email từ chúng tôi. Những email này có thể là các giao dịch hoặc các giao tiếp quan hệ liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thông báo hành chính và các thông báo hoặc các thay đổi dịch vụ, hoặc các email có chứa quảng cáo hoặc các chương trình khuyến mại đặc biệt từ chúng tôi. Xin vui lòng xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin.

14. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Học Gì Đây? và các giám đốc, cán bộ, nhân viên tương ứng của chúng tôi, và tất cả những người hay tổ chức khác có liên quan (gọi chung là “các bên được bồi thường”) khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý và các chi phí phát sinh từ bên được bồi thường khi kết nối với bất kỳ khiếu nại phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web, dịch vụ của chúng tôi hoặc liên quan đến việc kinh doanh của chúng tôi (bao gồm không giới hạn những thông tin liên lạc tiềm năng hoặc thực tế, giao dịch hoặc tranh chấp giữa bạn và bất kỳ thành viên khác hoặc bên thứ ba), bất kỳ nội dung nào bạn đăng hoặc trên danh nghĩa của bạn hoặc đăng bởi những người dùng khác qua tài khoản của bạn vào trang web, việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc dịch vụ được cung cấp bởi một nhà cung cấp bên thứ ba, việc sử dụng một dịch vụ tương tác với một trang web của bên thứ ba, bao gồm không giới hạn các trang web truyền thông xã hội hoặc bất kỳ vi phạm nào của bạn tới các điều khoản hoặc cơ quan đại diện, bảo hành và các giao ước bạn thực hiện, bao gồm không giới hạn, lệ phí và các chi phí luật sư. Bạn sẽ hợp tác đầy đủ như yêu cầu trong việc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào. Chúng tôi có quyền nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi vấn đề bồi thường của bạn và bạn sẽ không phải trong bất kỳ sự kiện nào giải quyết vấn đề mà không cần sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi. Mục này vẫn sẽ được áp dụng khi thỏa thuận kết thúc.

15. PHÁT HÀNH THƯƠNG MẠI

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đã ủy quyền cho chúng tôi chụp ảnh và / hoặc quay video và / hoặc ghi âm giọng nói của bạn không hạn chế và sử dụng chúng cho những mục đích thương mại, bao gồm việc quảng bá và tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi, mà không chịu bất kỳ khoản bồi thường nào.

16. KHÁC

Nếu một trong hai bên không thực hiện mọi quyền hoặc sự khắc phục có sẵn theo Thỏa thuận này, thất bại đó không phải là một sự từ bỏ quyền hoặc biện pháp khắc phục đối với bất kỳ vi phạm hay thất bại nào khác của các bên khác. Sự miễn trừ của chúng tôi về bất kỳ yêu cầu trong bất kỳ một trường hợp nào đều không phải là một sự từ bỏ chung của yêu cầu đó và không làm thay đổi Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này không có hiệu lực hoặc không thể thi hành, nó được giải thích là phù hợp với pháp luật hiện hành gần nhất có thể để phản ánh ý định ban đầu của các bên và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn sẽ có hiệu lực và hiệu quả. Các quy định của Thỏa thuận này được dự tính được thực thi sau khi chấm dứt Thỏa thuận này, bao gồm không giới hạn các Mục 4, 7, 10, 15, 16 & 17, sẽ vẫn được thực hiện khi Thỏa thuận này kết thúc. Thỏa thuận này, bao gồm cả các tài liệu tham khảo ở đây, bao gồm toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ thắc măc gì liên quan đến Thỏa thuận này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 094 485 23 66.

TÔI ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý VỚI TẤT CẢ NHỮNG QUY ĐỊNH ĐƯỢC NÊU RA TRONG THỎA THUẬN NÀY